Ang Pride Ay Protesta

Here's the transcript of my speech titled “Ang Pride Ay Protesta,” delivered on June 29, 2024, at Metro Manila Pride's “Pride Piknik” event at Luneta Park, where I represented Open Table Metropolitan Community Church.

Ang diwa ng Pride ay hindi libreng pa-concert para sa publiko o pagtatanghal na sa mga may pera lamang eksklusibo. Ang Pride ay protesta! At mananatili itong protesta kahit mawala na sa eksena ang iniidolo nating mga artista.

 

Ang Pride ay protesta at pagtindig laban sa patuloy na diskriminasyon, kawalan ng pantay na trato, at sistemikong pagpapabura sa boses ng LGBTQIA+ community!

 

Ang Pride ay protesta rin nating mga Kristiyanong ang hangad lang naman ay ang manampalataya habang nagiging totoo sa ating mga sarili, ngunit pinipilit ng pinanggalingan nating mga konserbatibong Simbahan na magpanggap, magkubli, at sa totoong mga sarili natin ay mamunghi.

 

Ang Pride ay protesta. At hindi natin kailangang pumunta sa Islang Pantropiko para mahanap ito — dahil ang Pride ay nanggagaling sa taong nakikita mo sa harap ng salamin — salamin sa dingding. Ikaw at ako, tayo ang personipikasyon ng Pride!

 

Ang Pride ay protesta. At ang protesta ay nangangailangan ng espasyo. Kaya responsibilidad natin bilang isang makulay na kumunidad na panatilihin ang diwa ng Pride sa pagsigurong ang katiting na espasyong inilalaan sa atin ng lipunan ay hindi inookupa ng mga taong hindi tanggap ang ating pagiging pambihira.

 

Metropolitan Community Church — isang Simbahan. Simbahan ang isa sa mga nagtatag ng kauna-unahang Pride March sa Pilipinas, tatlumpung taon na ang nakalilipas. May pag-asa sa pambihirang pananampalataya. At kami sa Open Table MCC ay kaisa ninyo sa patuloy na pagpapatuloy sa mga LGBT+ individuals na Kristiyano na naghahanap ng ligtas na espasyo.


Watch the speech here:


Post a Comment

Previous Post Next Post